Udruženje za bolji Vršac

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Prev Next

Statut

Pročitano 7510 puta

У складу са одредбама чл.  10, 11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на оснивачкој скупштини одржаној 04. јануара 2012.г. усвојен је следећи

СТАТУТ
УДРУЖЕЊА »ЗА БОЉИ ВРШАЦ«

Члан 1.
Удружење » ЗА БОЉИ ВРШАЦ « (у даљем тексту: Удружење) је добровољно, невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области одрживог друштвено-економског и културног развоја општине Вршац.

Члан 2.
Циљеви Удружења су:
   -стварање предуслова за успостављање одрживог окружења и развоја општине Вршац;
-покретање иницијатива за дефинисање развојих економских, социјалних, образовних и културних политика као и израду и реализацију стратешких и оперативних планова у општини Вршац;
-стално информисање становника општине Вршац о новим светским развојним трендовима, као и промоција и афирмација  примера добрих пракси и успешних иницијатива из других градова и општина како би се развили локални креативни и предузетнички потенцијали;
-побољшање животног стандарда и квалитета живота становника Вршца  кроз диверсификацију активности која подразумева улагање капитала у различите пројекте и акције са циљем да се обезбеди сигурност прилива новца, као и спровођење мера унапређивања локалне привреде, локалног предузетништва,  очување стaрих и отварање нових радних места и смањење сиромаштва;
-стварање предуслова за одрживи развој локалне индустрије, пољопривреде, производње хране, туризма, алтернативних извора енергије, културе и образовања као и других делатности у општини Вршац;
-развој знања и вештина становника Вршца кроз примену различитих иновативних приступа у образовању и концепта доживотног учења;
-унапређивање заштите животне средине као и промоција и поспешивање коришћења алтернативних и обновљивих извора  енергије у општини Вршац;
-јавно залагање за промену навика становника општине Вршац у погледу коришћења и чувања општинских културних вредности, екологије, као и економских и природних ресурса;
-заштита и промовисање људских и мањинских права, права потрошача и борба против корупције у општини Вршац;
-стварање предуслова за братимљење опшине Вршац са градовима и општинама у европским регијама;
-стварање предуслова за успостављање квалитетније прекограничне сарадње општине Вршац и
-стварање предуслова за оснивање територијалног економског развојног савеза јужнобанатских општина.    
Члан 3.
Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:
1)  прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области одрживог развоја;
2) помаже становницима општине Вршац да планирају и припремају сопствене пројекте, пронађу средства за реализацију пројеката као и да  попуне и израде неопходну документацију;
             3) организује, само или у заједници са другим организацијама, стручне     скупове, саветовања, семинаре и друге облике едукације у области развоја економије и одрживог развоја, засноване на знању и иновацијама, подстицању конкурентности и производњи које се ефикасније односе према ресурсима, бољу партиципацију на тржишту рада, као и социјалну кохезију и борбу против сиромаштва;
4) објављује књиге и друге публикације у складу са законом;
5) организује манифестације и стручне изложбе;
6) организује волонтерске акције;
7) сарађује са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве одрживим развојем.

Члан 4.
Назив Удружења је: Удружење  »ЗА БОЉИ ВРШАЦ«
Назив Удружења на енглеском језику је: Association 'FOR BETTER VRŠAC"
Удружење има седиште у  Вршцу.
Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Члан 5.
Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења.
Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у удружење уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности.
За лице млађе од 14 година из става 1. овог члана пријаву подноси његов законски заступник.

Члан 6.
Одлуку о пријему у чланство доноси Управни обор  и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.  
Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника.
Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог статута или нарушавања угледа Удружења.
Одлуку о престанку чланства доноси Управни одбор.
Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.


Члан 7.
Пунолетни члан Удружења има право да:
1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;
2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;
3) бира и буде биран у органе Удружења;
4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

Малолетни члан удружења има права из тач. 1. и 4. става 1. овог члана. Малолетни члан са навршених 14 година може присуствовати седници
Скупштине и учествовати у расправи, али нема право гласа.
Члан је дужан да:
1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;
2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;
3) плаћа чланарину;
4) обавља друге послове које му повери Управни одбор.

Члан 8.
Органи Удружења су Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор.

Члан 9.
Скупштину Удружења чине сви његови пунолетни чланови.
Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.
Седницу скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.
Скупштина:
1) доноси план и програм рада;
2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
3) усваја друге опште акте Удружења;
4) бира и разрешава чланове Управног одбора;
5) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;
6) разматра и усваја финансијски план и извештај;
7) одлучује о висини чланарине за следећу годину.
8) одлучује о статусним променама и престанку рада удружења
Скупштина одлучује простом већином гласова присутних чланова.
За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

Члан 10.
Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева удружења који су утврђени овим Статутом.
Управни одбор има најмање три чланa, које бира и опозива Скупштина.
Мандат чланова Управног одбора траје четири године и могу се поново бирати на исту функцију.
Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика председника.
Члан 11.
Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.
Заменик председника је овлашћен да, у отсуству председника управног одбора, заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.

Члан 12.
Управни одбор:
1) руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;
2) организује редовно обављање делатности Удружења;
3) поверава посебне послове радним телима или појединим члановима;
4) доноси финансијске одлуке;
5) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;
6) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника удружења за тај поступак;
7) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други органи Удружења.
Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова.

Члан 13.
Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.
Надзорни одбор има најмање два члана које бира Скупштина. Мандат чланова надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани.
Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.

Члан 14.
Рад Удружења је јаван.
Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други начин.
Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на седници скупштине удружења.

Члан 15.
Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.
Удружење може приступити међународним удружењима које се баве  развојем градова, општина и руралних подручја, о чему одлуку доноси Скупштина.

Члан 16.
Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.

                                                                
                                                                 Члан 17.
Удружење може прибављати средстава и од котизације за семинаре и других облика образовања које ће организовати, организовањем привредних и културних изложби и сајмова, издавања књига, брошура,  публикација, часописа и сличних периодичних издања, као и других облика сродних делатности које удружење обавља.
Добит остварена обављањем привредне и друге делатности може се користити искључиво за остваривање циљева удружења, укључујући и трошкове редовног рада Удружења и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.

Члан 18.
Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

                                                                Члан 19.
У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на Црвени Крст општине Вршац.

Члан 20.
Удружење има печат округлог облика на којем је у горњој половини исписано: Удружење  »ЗА БОЉИ ВРШАЦ«., у доњој половини: Association »FOR BETTER VRŠAC«, а у средини Вршац-Vršac.

Члан 21.
На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Председавајући оснивачке скупштине Удружења

 

 

________________________


Preuzmite statut udruženja građana "Za bolji Vršac" u PDF formatu.

Poslednja izmena dana utorak, 07 februar 2012 15:05
Više u ovoj kategoriji: « Ciljevi Kontakt »