Udruženje za bolji Vršac

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Prev Next

SKUPŠTINA OPŠTINE VRŠAC - NADLEŽNOSTI

Pročitano 11076 puta

Skupština opštine Vršac je predstavnički organ koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrđene zakonom i Statutom opštine. Skupština opštine ima 45 odbornika koje se biraju na lokalnim izborima, na četiri godine. Skupština opštine sastaje se po potrebi, a najmanje jednom u tri meseca.

Predsednik Skupštine opštine Vršac organizuje rad Skupštine opštine, saziva sednice, predlaže dnevni red i predsedava sednicama, stara se o ostvarivanju javnosti rada Skupštine opštine, potpisuje akte koje je donela Skupština opštine i vrši i druge poslove koje mu poveri Skupština opštine.

Nadležnosti skupštine Vršac

Skupština opštine, u skladu sa zakonom:

1. donosi Statut opštine, i poslovnik o radu,
2. donosi budžet  i usvaja završni račun opštine;
3. utvrđuje stope izvornih prihoda opštine, kao i način i merila za određivanje visine lokalnih taksi i naknada;
4. donosi program razvoja opštine i pojedinih delatnosti;
5. donosi urbanistički plan opštine i uredjuje korišćenje građevinskog zemljišta;
6. donosi propise i druge opšte akte;
7. raspisuje opštinski referendum i referendum na delu teritorije opštine, izjašnjava se o predlozima sadržanim u gradjanskoj inicijativi i utvrdjuje predlog odluke o samodoprinosu;
8. osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije utvrdjene statutom opštine i vrši nadzor nad njihovim radom;
9. imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi, čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute u skladu sa zakonom;
10. bira i razrešava predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine;
11. postavlja i razrešava sekretara Skupštine;
12.bira i razrešava predsednika opštine i na predlog predsednika bira zamenika predsednika opštine i članove opštinskog veća;
13.utvrđuje opštinske takse i druge lokalne prihode koji opštini po zakonu pripadaju;
14. utvrdjuje naknadu za uredjivanje i korišćenje gradjevinskog zemljišta;
15. donosi akt o javnom zaduživanju opštine u skladu sa zakonom kojim se uređuje javni dug;
16. propisuje radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata;
17. daje mišljenje o republičkom, pokrajinskom i regionalnom prostornom planu;
18. daje mišljenje o zakonima kojima se uređuju pitanja od interesa za lokalnu samoupravu;
19. daje saglasnost na upotrebu imena, grba i drugog obeležja opštine;
20. odlučuje o nazivima ulica, trgova, gradskih četvrti, zaselaka i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji opštine, uz pribavljeno mišljenje nacionalnog saveta i uz prethodnu saglasnost ministarstva nadležnog za poslove lokalne samouprave;
21. razmatra izveštaje o radu i programe rada ustanova i preduzeća čiji je osnivač;
22. odlučuje o saradnji i udruživanju sa gradovima i opštinama, udruženjima, nevladinim organizacijama;
23. informiše javnost o svom radu;
24. pokreće postupak za ocenu ustavnosti ili zakonitosti zakona ili drugog  opšteg akta Republike Srbije ili Autonomne pokrajine kojim se povređuje pravo na lokalnu samoupravu;
25. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim statutom.

Priredio: 
Više u ovoj kategoriji: « SAZIV VEĆA
Vi ste ovde: Home Programi Otvoreni vršački parlament SKUPŠTINA OPŠTINE VRŠAC - NADLEŽNOSTI